.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

Ontslag

  • Toets individueel ontslagdossier
  • Berekenen transitievergoeding
  • Opstellen beeindigingsovereenkomst
  • Onderhandelen over opzegvergoeding
  • Ontslagaanvraag bij UWV bij ziekte of bedrijfseconomische reden
  • Melding collectief ontslag bij UVW en vakbonden
  • Opstellen sociaal plan
  • Onderhandelen met vakbonden en OR
  • Externe begeleidingscommissie reorganisatie

Afscheid nemen met perspectief

Soms scheiden de wegen van werknemer en werkgever. Hoe dat ontslag tot stand komt en of werkgever en werknemer wel of niet in staat zijn redelijke afspraken over het ontslag te maken, bepaalt de impact die het ontslag heeft. Het voorkomen van onnodige arbeidsconflicten en slepende rechtzaken is onze doelstelling.

Wij zijn experts op het gebied van individueel en collectief ontslag.

Wat we voor u kunnen betekenen

Toets individueel ontslagdossier

U vraagt zich af of u voldoende dossier hebt opgebouwd om de arbeidsovereenkomst te beeindigen en of u aantoonbaar voldoende inspanning heeft gepleegd om ontslag te voorkomen. Laat ons het dossier beoordelen voordat u overgaat tot beeindiging van het contract. Wij kijken of er ontslagverboden gelden en of het dossier beeindiging van het contact rechtvaardigt.

Berekenen transitievergoeding

Wilt u weten hoe veel transitievergoeding u uw werknemer moet betalen? Wij bepalen welke beloningselementen moeten worden meegeteld en rekenen u precies voor welke vergoeding u verschuldigd bent wanneer u de arbeidsovereenkomst beÃĢindigt.

Opstellen beeindigingsovereenkomst

U wilt natuurlijk zeker weten dat u een juridisch hard beeindigingsovereenkomst met uw werknemer sluit en alle juridische spelregels in acht neemt. Wij weten precies hoe het zit.

Onderhandelen over opzegvergoeding

Vaak wordt er onderhandeld over een opzegvergoeding voordat de werknemer akkoord gaat met beeindiging van de arbeidsovereenkomst. WIj kunnen u adviseren over de onderhandelingsstrategie en de te nemen stappen in het onderhandelingsproces. WIj kunnen ook namens u onderhandelen met de (advocaat van) de werknemer.

Ontslagaanvraag bij UVW bij ziekte of wegens bedrijfseconomische reden

In geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschikheid of bedrijfseconomische redenen moet u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Als u de arbeidsovereenkomst opzegt zonder vergunning dan is die opzegging volgens de wet niet geldig. Laat ons de aanvraag regelen !

LET OP ! Wist u dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ook kan worden aangevraagd als het financieel goed gaat met een onderneming? De wet eist slechts een bedrijfseconomische reden:. Efficiency verbetering, outsourcing ivm kostenbesparing of centralisatie van bedrijfsactiviteiten kunnen ook bedrijfseconomische redenen zijn !


Melding collectief ontslag bij UWV en vakbonden

Wanneer u meer dan 20 werknemers in een periode van drie maanden wilt ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan is sprake van collectief ontslag. U moet zich dan houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag:

- Meldt het ontslag bij UWV en vakbonden met leden in uw bedrijf

- Raadpleeg de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Mogelijk moet een sociaal plan worden opgesteld.

Vanzelfsprekend overlegt u ook met uw ondernemingsraad

Wij kunnen u helpen met de meldingen aan partijen en ook met eventuele onderhandelingen met vakbonden en uw ondernemingsraad.

Opstellen Sociaal Plan en onderhandelen met vakbonden en OR

Bij grotere organisatieveranderingen is het gebruikelijk een Sociaal Plan op te stellen. In het Sociaal Plan wordt vastgelegd op welke rechten medewerkers hebben en hoe geprobeerd wordt de personele gevolgen van de reorganisatie te beperken. Vanzelfsprekend is de OR partij bij de besluitvorming over de organisateiverandering en het opstellen van een Sociaal Plan. Wanneer de Wet Melding Collectief ontslag op de verandering van toepassing is, moet vaak worden onderhandeld met vakbonden om ook met hen overeenstemming te bereiken over de inhoud van het sociaal plan.

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van het Sociaal Plan en de onderhandelingen met OR en vakbonden.

Externe begeleidingscomissie reorganisatie

Soms is het wenselijk een externe begeleidingscommissie te installeren. Die commissie is verantwoordleijk voor toezicht op de voortgang van de reorganisatie en de juiste uitvoering van het Sociaal Plan. De externe begeleidingscommisie is vaak extern beroepsorgaan wanneer interpretatieverschillen blijken of inhoud moet worden gegeven aan de hardheidsclausule. Wij kunnen helpen bij het installeren van een externe begeleidingscommissie en kandidaten selecteren.

Hot Topics

Hoge raad over disfunctionerenArbeidsrechtadvocaat mr. Maarten van Gelderen het oordeel dan de Hoge raad in een zaak over disfunctioneren.

Klik op de button en je bent in 10 minuten helemaal op de hoogte!

Transitievergoeding 2021Arbeidsrechtadvocaat mr. Maarten van Gelderen over de transitievergoeding in 2021 .

Klik op de button en je bent in 10 minuten helemaal op de hoogte!