.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

Medezeggenschap

 • Advies Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Oprichten Ondernemingsraad
 • Begeleiden Advies- en Instemmingsaanvragen
 • Opstellen Sociaal Plan
 • Onderhandelen met OR / Vakbonden
 • Samenstellen begeleidingscommssie reorganisatie
 • Mediation tussen Bestuurder en OR

1 pet tegelijk !

Wij adviseren zowel bedrijven als ondernemingsraden over medezeggenschap. Natuurlijk zijn we volledig transparant over wie onze opdrachtgever is en vermijden we zo 'dubbele petten'.

Wat we voor u kunnen betekenen

Advies Wet op de Ondermeningsraden (WOR)

Wij leggen graag uit hoe 't precies zit met de Wet op de Ondernemingsraden en de rechten en plichten van OR en Bestuurder ten aanzien van

 • Oprichten van een OR
 • Werkwijze OR
 • Overleg OR / Bestuurder
 • Bevoegdheden van de OR
 • Informatievoorziening aan de OR

Oprichten Ondernemingsraad > 50 medewerkers

Als een organisatie meer dan 50 werknemers heeft, dan moet een ondernemingsraad worden ingesteld. Bij minder dan 50 werknemers kan de organisatie vrijwillig een OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) opzetten.Begeleiden Advies- en Instemmingsaanvragen

De OR heeft een aantal rechten, zoals:

 • adviesrecht, als u besluiten neemt die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers dan moet u advies vragen aan de OR
 • instemmingsrecht, als u personele regelingen (zoals werktijden en arbeidsomstandigheden) wilt veranderen dan moet de OR instemmen
 • initiatiefrecht, als de OR een voorstel doet, moet u minstens 1 keer met de OR overleggen voordat u een beslissing neemt over het voorstel

Oganisaties zijn vaak (te) laat met het indienen van advies- en instemmingsaanvragen en vragen de OR snel te beslissen. De OR tijdig betrekken komt de samenwerking en besluitvorming vaak ten goede !

Opstellen Sociaal Plan en onderhandelen OR / vakbonden

Bij grotere organisatieveranderingen is het gebruikelijk een Sociaal Plan op te stellen. In het Sociaal Plan wordt vastgelegd op welke rechten medewerkers hebben en hoe geprobeerd wordt de personele gevolgen van de reorganisatie te beperken. Vanzelfsprekend is de OR partij bij de besluitvorming over de organisateiverandering en het opstellen van een Sociaal Plan. Wanneer de Wet Melding Collectief ontslag op de verandering van toepassing is, moet vaak worden onderhandeld met vakbonden om ook met hen overeenstemming te bereiken over de inhoud van het sociaal plan.


Samenstellen begeleidingscomissie reorganisatie

Soms is het wenselijk een externe begeleidingscommissie te installeren. Die commissie is verantwoordelijk voor toezicht op de voortgang van een reorganisatie en de juiste uitvoering van het Sociaal Plan. De begeleidingscommisie is vaak beroepsorgaan wanneer interpretatieverschillen blijken of inhoud moet worden gegeven aan een hardheidsclausule. Wij kunnen helpen bij het installeren van een begeleidingscommissie en het vinden van (externe) kandidaten.

Mediation bij onenigheid bestuurder en ondernemingsraad

Soms nemen directies de ondernemingsraad onvoldoende mee in de besluitvorming ten aanzien van onderwerpen waar de ondernemingsraad ook zeggenschap over heeft. Dat leidt niet zelden tot het uitblijven van instemming of positief advies van de zijde van de OR hetgeen de besluitvorming vertraagt en frustreert. Met behulp van een mediator lukt het vaak het vertrouwen te herstellen en de samenwerking blijvend te verbeteren.